หน้าแรก อัตชีวประวัติครูพี่แบงค์ คลิปวีดีโอ อัลบั้มรูป ลูกศิษย์คนเก่ง ติดต่อครูพี่แบงค์
 
จำนวนผู้ใช้ Online
ผู้ใช้ขณะนี้
1 คน
VISITOR
481080  คน
เมนูหลัก
ลูกศิษย์คนเก่ง
ลูกศิษย์คนเก่ง
โครงการพิเศษ
SME แสงทอง - ธิดา
SMA ญ.ว.
EP ญ.ว.
SMT ญ.ว.
เนื้อหาหลักสูตรวิชา
ป.6
ม.1
ม.2
ม.3
คลิปวีดีโอ ม.3 เทอม 1
สรุปสูตรพื้นที่ผิวและปริมาตร
พื้นที่ผิวและปริมาตร
การแยกตัวประกอบของพหุนาม
กรณฑ์ที่สอง
กราฟ
พาราโบลา
สรุปการแยกตัวประกอบพหุนาม
ระบบสมการเชิงเส้น
ความคล้าย
สมการกำลังสอง
คลิปวีดีโอ ม.3 เทอม 2
อสมการ
ตรีโกณมิติ
ความน่าจะเป็น
วงกลม
แนวข้อสอบมหิดล
สถิติ
ระบบสมการ
เศษส่วนของพหุนาม
คลิปวีดีโอ ม.2 เทอม 1
อัตราส่วนและร้อยละ
การวัด
แผนภูมิรูปวงกลม
สมบัติของเลขยกกำลัง
พหุนามและเศษส่วนพหุนาม
การแปลงทางเรขาคณิต
ความเท่ากันทุกประการ
ประยุกต์ของอัตราส่วนและร้อยละ
คลิปวีดีโอ ม.2 เทอม 2
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
จำนวนจริง
แยกตัวประกอบพหุนาม
สมการกำลังสอง
การแปรผัน
การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
สอนการบ้าน
คลิปวีดีโอ ม.1 เทอม 1
เศษซ้อน
สมบัติของจำนวนนับ
ระบบจำนวนเต็ม
เลขยกกำลัง
พื้นฐานทางเรขาคณิต
โจทย์ยากจากหนังสือกระทรวง
การประยุกต์ 1
คลิปวีดีโอ ม.1 เทอม 2
พหุนาม
ทบทวนพหุนาม
เศษส่วนและทศนิยม
ระบบสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
บทประยุกต์ 2
สถิติการสมัครสอบ
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
เว็บไซต์โรงเรียนสายสามัญ
โรงเรียนมหาวชิราวุธ
โรงเรียนวรนารีเฉลิม
โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
โรงเรียนแสงทองวิทยา
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
โรงเรียนพลวิทยา
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม
โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์
โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
โรงเรียนพัทลุง
โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
โรงเรียนนราธิวาส
โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
โรงเรียนวิเชียรมาตุ
โรงเรียนสตรีพัทลุง
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง ยะลา
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
โรงเรียนนราสิกขาลัย
โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ปัตตานี
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวป้อมนอก
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
โรงเรียนอำมาตย์พาณิชนุกูล
โรงเรียนสตรีวิทยา
โรงเรียนหอวัง
โรงเรียนพลวิทยาระบบสองภาษา
โรงเรียนนาทวีวิทยาคม
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนสภาราชินี ตรัง
โรงเรียนสตรีระนอง
โรงเรียนบูรณะรำลึก
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
โรงเรียนศรียาภัย ชุมพร
โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ภูเก็ต
โรงเรียนตรังศริสเตียนศึกษา
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
โรงเรียนสภาราชินี 2
มัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา
เว็บไซต์โรงเรียนสายอาชีพ
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร
วิทยาลัยการอาชีพนาทวี
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
โรงเรียนสงขลาเทคโนโลยี
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยต่าง ๆ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 

อยากได้แนวข้อสอบเข้า ม.1จังค่ะ

อยากได้แนวข้อสอบเข้า ม.1จังค่ะ

พี่แบงค์ช่วยบอกเเนวข้อสอบวิชาคณิตให้หน่อยค่ะ

โดย: yuree reeya_reeya@hotmail.com IP: 114.128.153.xxx วันที่: 01-01-1970 เวลา: 00:00:00

ตอบกระทู้
Name * จำเป็นต้องกรอก
Email
Message
* จำเป็นต้องกรอก
คำถาม
 **กรุณากรอกข้อความที่เห็นลงในช่องยืนยันรหัสลับด้วยครับ**
 

 ความคิดเห็นที่ 803
โดย: กัญชลิตา ทวีกาญจน์ kanchalatar-may@hotmail.com IP: 223.207.28.xxx วันที่: 17-03-2014 เวลา: 04:34:54
 ความคิดเห็นที่ 802
โดย: kasama a-oung-11@hotmail.com IP: 49.49.210.xxx วันที่: 16-03-2014 เวลา: 13:52:57
 ความคิดเห็นที่ 801
โดย: ่jirayus fellford@hotmail.com IP: 49.48.208.xxx วันที่: 08-03-2014 เวลา: 14:50:42
 ความคิดเห็นที่ 797
โดย: กันตยา เกตุศัทธา kantay_123@hotmail.com IP: 171.6.50.xxx วันที่: 04-03-2014 เวลา: 08:08:09
 ความคิดเห็นที่ 795
อยากทราบแนวข้อสอบ คณิต วิทย์ อังกฤษ์ สอบเข้า ม.1 SMA มหาหน่อยคะ

ขอบคุณคะ
โดย: jiraporn jiraporn4987@gmail.com IP: 49.230.134.xxx วันที่: 19-02-2014 เวลา: 06:02:24
 ความคิดเห็นที่ 794
โดย: เพลง nay_plang@hotmail.com IP: 49.49.163.xxx วันที่: 16-02-2014 เวลา: 05:03:57
 ความคิดเห็นที่ 793
ขอแนวข้อสอบเข้าเบญจมหน่อยคะ
โดย: ณัฐวดี สุขสวัสดิ์ nut_suksawat29@hotmail.com IP: 1.0.140.xxx วันที่: 13-02-2014 เวลา: 08:02:45
 ความคิดเห็นที่ 792
แนวการตีโจทย์ให้แตกทำอย่างไร
และแนวข้อสอบที่จะสอบเข้าม.1 เป็นอย่างไร
โดย: พัชญาภัค ban_padchayapak@hotmail.com IP: 110.49.235.xxx วันที่: 26-01-2014 เวลา: 12:42:57
 ความคิดเห็นที่ 790
อยากเ้าโรงเรียนดีอ่ะคับ
โดย: Captain Nuy8224@hotmail.com IP: 27.55.24.xxx วันที่: 23-01-2014 เวลา: 15:14:52
 ความคิดเห็นที่ 788
โดย: ญาณิศา สิทธา yanisa.sitta@facebook.com IP: 111.84.38.xxx วันที่: 17-01-2014 เวลา: 13:00:08
 ความคิดเห็นที่ 786
พอดีอยากได้แนวคับ น้องผมจาเข้า ม.1 ผมไม่เคยเรียนเลยอยากรู้แนว จาได้บอกน้องได้ถูก
โดย: วรกิจ ธีรภาพภัทรกุล samkida@hotmail.com IP: 103.10.230.xxx วันที่: 05-01-2014 เวลา: 09:43:49
 ความคิดเห็นที่ 782
smiley อยากได้แนวข้อสอบ
โดย: นฎาภัสสร คงคา nadapassorn_2545@hotmail.com IP: 118.173.249.xxx วันที่: 18-12-2013 เวลา: 12:09:17
 ความคิดเห็นที่ 780
โดย: รวิเดช Rawidash@hotmail.com IP: 27.55.10.xxx วันที่: 08-12-2013 เวลา: 11:22:26
 ความคิดเห็นที่ 777
best
โดย: กฤษณพงศ์ best-0255@hotmail.com IP: 115.67.194.xxx วันที่: 21-11-2013 เวลา: 08:08:53
 ความคิดเห็นที่ 776
โดย: กฤษณพงศ์ best-0255@hotmail.com IP: 115.67.194.xxx วันที่: 21-11-2013 เวลา: 08:06:47
 ความคิดเห็นที่ 775
โดย: กฤษณพงศ์ best-0255@hotmail.com IP: 115.67.194.xxx วันที่: 21-11-2013 เวลา: 08:06:33
 ความคิดเห็นที่ 773
อยากเข้าโรงเรียนดีๆค่ะ  ขอดูแนวข้อสอบหน่อยน่ะค่ะ
โดย: cry nongtong_lovelove456@hotmail.com IP: 113.53.41.xxx วันที่: 06-10-2013 เวลา: 01:38:24
 ความคิดเห็นที่ 772
โดย: อาทิตยา nongfren_123@hotmail.com IP: 113.53.189.xxx วันที่: 03-10-2013 เวลา: 13:14:53
 ความคิดเห็นที่ 769
โดย: ธนบรรณ มากเชื้อ mee9992011@hotmail.com IP: 113.53.147.xxx วันที่: 18-08-2013 เวลา: 09:43:34
 ความคิดเห็นที่ 739
55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
เก่งไปเลยได้ไอดีเทลเเล้วเยเย้ คือว่าพี่แกย้ายวานน่อยๆนะคับ  ตลกว่าให้ไอดีเกมตั้งเย้กมันเอามาจากไนกันว่ะเรามีแค่ไม่กี่รหัสเองอืมๆๆๆๆๆๆประมาน 100กว่ารัสแล้วเพราะเราเปงน้องปีเอโร่และคุนชายอามร์เพิ่ลกระผมผมรู้ว่ารหัสมันเทพเเละแม่ชุดเทพๆๆทั้งนั้นและมีสัสเลี้ยงเพกาซัดและดราโกนี่เกิบครบทุกตัวไปเลยเอาละวันนี้ผมไว้เเค่นี้ก่อนและวันหน้าเด่วแจกของไหกันน้องๆๆที่เล่นเทลรันเนอร์ทุกคนรู้ไหมคืออะไรมัรก็คือสัสเลี้ยงดราโกนี่และเพกาซัดรับไปเลย30วันเจ้งงงงงงงเป้งๆๆๆๆๆว่ะเพิ่ลเราไปละคับ
โดย: เดี ร่8674 IP: 171.5.103.xxx วันที่: 04-02-2013 เวลา: 12:50:47
 ความคิดเห็นที่ 738
โยๆๆๆๆวอสแซบ  ใครแข่งเทลรันเนอร์กับผมเจอได้ที่  ไปเพิ่มด้วย  ตัวไอใหญ่และตามด้วยnWLว้oนะคับเจอกันได้เสาร์-ทิดเดือนน้าเพราะเด่วผมต้องอ่านหนัวสือเข้ารร.ญ.วก่อนท้าผมเข้าได้เจอกันเลยผมมีตัวละคร  ทุกตัวเอาละผมจะให้รหัสไปเล่นแต่เล่นให้ดีๆละนะคับ    ID  gunmord123  P.  92949294  นะคับเข้าได้เลยไม่โกหกท้าผมโกหกโทรมาเลยที่0843598452  นะคับเด่วผมให้อีกรหัส1  ID  sadf1533  P. 147258369 c]tvudisyl1 ID  sonmj0123  P. 369258147 และอีกรหัส 1 ID  15951 P. 15951  และอีกรหัส 1  ID จีบได้แฟนกัมลังหา  P. รู้ไหม123456789
โดย: กดหกเกแดเ หหก5ด3กเ IP: 171.5.103.xxx วันที่: 04-02-2013 เวลา: 12:44:03
 ความคิดเห็นที่ 737
dfhl'xkmtdrhข้อสอบ ญ.ว อยากเปล่าวคับ  แล้วปีนี้  2556  ข้อสอบมันยากหรือง่ายตอบน่อยคับ ผนจะสอบเข้าม.1ที่ ญ.ว

กับเพิ่ลผมอีกหลายคนเพราะได้ข่าวว่าข้อสอบ ญ.ว ปีนี้  2556  มันง่ายจิงเปล่าวคับ
โดย: กดหกเกแดเ 2154๘231@hotmail.com IP: 171.5.103.xxx วันที่: 04-02-2013 เวลา: 12:31:36
 ความคิดเห็นที่ 736
โดย: ธนัชพร บวชชุม thanach_nongnach@hotmail.com IP: 49.228.178.xxx วันที่: 04-02-2013 เวลา: 11:54:02
 ความคิดเห็นที่ 704
โดย: จันทร์จิรา ศรีนวล jan_jan086@hotmail.com IP: 115.67.98.xxx วันที่: 24-12-2012 เวลา: 13:27:51
 ความคิดเห็นที่ 668

ข้อดูแนวข้อสอบ

โดย: สุวิมล ทองฤกษ์ pon_25431@hotmail.com IP: 115.67.226.xxx วันที่: 02-12-2012 เวลา: 13:39:02
 ความคิดเห็นที่ 202
โดย: สุชาดา bam_playfal@hotmail.com IP: 58.9.150.xxx วันที่: 20-08-2012 เวลา: 16:08:16
 ความคิดเห็นที่ 54

พกดดดกพะะ

โดย: แหก พกกก IP: 118.173.48.xxx วันที่: 02-05-2012 เวลา: 10:58:30
 ความคิดเห็นที่ 32
โดย: เจน IP: 118.173.34.xxx วันที่: 09-03-2012 เวลา: 02:53:08
 ความคิดเห็นที่ 16
โดย: มาดา IP: 182.53.178.xxx วันที่: 28-01-2012 เวลา: 10:30:33
 ความคิดเห็นที่ 15
โดย: ฟ้า IP: 223.207.206.xxx วันที่: 26-01-2012 เวลา: 13:41:47
 ความคิดเห็นที่ 14

ช่วยบอกแนวข้อสอบเข้าม.1วิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ให้หน่อยค่ะ

โดย: Areeya aa_aiars@hotmail.com IP: 118.173.140.xxx วันที่: 23-01-2012 เวลา: 10:45:16
 ความคิดเห็นที่ 1
โดย: ทิตาวีร์ thitawee@hotmail.com IP: 118.173.180.xxx วันที่: 05-02-2011 เวลา: 11:16:20

 
 
หน้าแรก อัตชีวประวัติครูพี่แบงค์ คลิปวีดีโอ อัลบั้มรูป ลูกศิษย์คนเก่ง ติดต่อครูพี่แบงค์

Copyright © 2012. All Right Reserved

Power Byร้านค้าออนไลน์ เว็บไซต์สำเร็จรูป เว็บไซต์ website shoponline
Copyright 2009 EZ-WEB.COM ; All Right Reserved
| ร้านค้าออนไลน์ | เว็บสำเร็จรูป | ออกแบบเว็บสำเร็จรูปตามสไตล์คุณ |