หน้าแรก อัตชีวประวัติครูพี่แบงค์ คลิปวีดีโอ อัลบั้มรูป ลูกศิษย์คนเก่ง ติดต่อครูพี่แบงค์
 • CHAVENG CENTER
 • hi5ของครูพี่แบงค์
 • เว็บบอร์ด
 • mathcenter
 • สทศ.
 • สอท
 • จำนวนผู้ใช้ Online
  ผู้ใช้ขณะนี้
  4 คน
  VISITOR
  480854  คน
  เมนูหลัก
  ลูกศิษย์คนเก่ง
  ลูกศิษย์คนเก่ง
  โครงการพิเศษ
  SME แสงทอง - ธิดา
  SMA ญ.ว.
  EP ญ.ว.
  SMT ญ.ว.
  เนื้อหาหลักสูตรวิชา
  ป.6
  ม.1
  ม.2
  ม.3
  คลิปวีดีโอ ม.3 เทอม 1
  สรุปสูตรพื้นที่ผิวและปริมาตร
  พื้นที่ผิวและปริมาตร
  การแยกตัวประกอบของพหุนาม
  กรณฑ์ที่สอง
  กราฟ
  พาราโบลา
  สรุปการแยกตัวประกอบพหุนาม
  ระบบสมการเชิงเส้น
  ความคล้าย
  สมการกำลังสอง
  คลิปวีดีโอ ม.3 เทอม 2
  อสมการ
  ตรีโกณมิติ
  ความน่าจะเป็น
  วงกลม
  แนวข้อสอบมหิดล
  สถิติ
  ระบบสมการ
  เศษส่วนของพหุนาม
  คลิปวีดีโอ ม.2 เทอม 1
  อัตราส่วนและร้อยละ
  การวัด
  แผนภูมิรูปวงกลม
  สมบัติของเลขยกกำลัง
  พหุนามและเศษส่วนพหุนาม
  การแปลงทางเรขาคณิต
  ความเท่ากันทุกประการ
  ประยุกต์ของอัตราส่วนและร้อยละ
  คลิปวีดีโอ ม.2 เทอม 2
  ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
  จำนวนจริง
  แยกตัวประกอบพหุนาม
  สมการกำลังสอง
  การแปรผัน
  การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
  สอนการบ้าน
  คลิปวีดีโอ ม.1 เทอม 1
  เศษซ้อน
  สมบัติของจำนวนนับ
  ระบบจำนวนเต็ม
  เลขยกกำลัง
  พื้นฐานทางเรขาคณิต
  โจทย์ยากจากหนังสือกระทรวง
  การประยุกต์ 1
  คลิปวีดีโอ ม.1 เทอม 2
  พหุนาม
  ทบทวนพหุนาม
  เศษส่วนและทศนิยม
  ระบบสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
  บทประยุกต์ 2
  สถิติการสมัครสอบ
  โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
  โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
  เว็บไซต์โรงเรียนสายสามัญ
  โรงเรียนมหาวชิราวุธ
  โรงเรียนวรนารีเฉลิม
  โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ
  โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
  โรงเรียนแสงทองวิทยา
  โรงเรียนธิดานุเคราะห์
  โรงเรียนพลวิทยา
  โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
  โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ
  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
  โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
  โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม
  โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์
  โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
  โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
  โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
  โรงเรียนพัทลุง
  โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
  โรงเรียนนราธิวาส
  โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
  โรงเรียนวิเชียรมาตุ
  โรงเรียนสตรีพัทลุง
  โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง ยะลา
  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
  โรงเรียนนราสิกขาลัย
  โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"
  โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ปัตตานี
  โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวป้อมนอก
  โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
  โรงเรียนอำมาตย์พาณิชนุกูล
  โรงเรียนสตรีวิทยา
  โรงเรียนหอวัง
  โรงเรียนพลวิทยาระบบสองภาษา
  โรงเรียนนาทวีวิทยาคม
  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
  โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
  โรงเรียนสตรีภูเก็ต
  โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
  โรงเรียนสตรีทุ่งสง
  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
  โรงเรียนสภาราชินี ตรัง
  โรงเรียนสตรีระนอง
  โรงเรียนบูรณะรำลึก
  โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
  โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
  โรงเรียนศรียาภัย ชุมพร
  โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ภูเก็ต
  โรงเรียนตรังศริสเตียนศึกษา
  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
  โรงเรียนสภาราชินี 2
  มัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา
  เว็บไซต์โรงเรียนสายอาชีพ
  วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา
  วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร
  วิทยาลัยการอาชีพนาทวี
  วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
  โรงเรียนสงขลาเทคโนโลยี
  เว็บไซต์มหาวิทยาลัยต่าง ๆ
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  มหาวิทยาลัยมหิดล
  มหาวิทยาลัยศิลปากร
  มหาวิทยาลัยบูรพา
  มหาวิทยาลัยนเรศวร
  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  มหาวิทยาลัยทักษิณ
  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
  มหาวิทยาลัยรังสิต
  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
   
  คณิตศาสตร์ครูพี่แบงค์ CHAVENG CENTER (www.krubank.com) 16 - 18 ถ.จุติอุทิศ 1 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สายด่วน โทร. 084 - 1891264 (พี่มาศ เลขานุการคณิตศาสตร์ครูพี่แบงค์)
   
  คณิตศาสตร์ครูพี่แบงค์ CHAVENG CENTER  ยินดีต้อนรับ
   
  เปลี่ยนคณิตที่ว่ายากให้กลายเป็นเรื่องง่ายและน่าสนุกกับครูแบงค์!!
  สุดยอดครูสอนคณิตขั้นเทพของหาดใหญ่!!!

   
  จองด่วน!!!  คอร์ส  เปิดเทอม  2 พ.ย. 57  ณ ศูนย์กวดวิชาเชวงเซ็นเตอร์

  จันทร์ - เสาร์  เปิด  08.00 - 18.30 น.
  โทร.084 - 1891264 (พี่มาศ)
  มาร่วมสำเร็จไปด้วยกัน...แล้วเจอกันนะครับ!
   
  การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2558
  1. โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ รับสมัคร 15 ก.ย.57 – 20 พ.ย.57 สอบ 13 ธ.ค.57
  2. โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ขายใบสมัคร 9 – 17 พ.ย. 57 สอบ 22 พ.ย.57
  3. โครงการ SME แสงทอง – ธิดา รับสมัคร บัดนี้ – 5 พ.ย.57 สอบ 8 พ.ย.57
  4. โครงการ SMA (ช้างเผือก) รับสมัคร 1 – 28 ต.ค.57
  5. โครงการ SMP, Mini แสงทอง รับสมัคร บัดนี้ – 5 พ.ย.57 สอบ 9 พ.ย.57

    

      
      
   

  สมัครเรียน
  1.โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคาร กสิกรไทย สาขาเพชรเกษมหาดใหญ่ ชื่อบัญชี เชวง เซ็นเตอร์ เลขที่บัญชี 263-2-92115-5

  2.สำคัญที่สุด นำสลิป ATM หรือใบโอน ไปยื่นที่ เชวงเซ็นเตอร์ หรือ แฟกซ์ สลิป ATM หรือใบโอน พร้อมเขียนชื่อ-นามสกุล วิชาที่สมัคร เวลาเรียน เบอร์โทรศัพท์ ให้ชัดเจน มาที่  074-243400 โดยเร็วที่สุด เพื่อลงที่นั่ง  และนำหลักฐานฉบับจริง มาแสดงอีกครั้งในวันเรียน

  3.รับหนังสือในวันเรียน  เรียนได้ทันที
   
    
   

  แบ่งปันข่าวสาร
   
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลื อกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ ในโครงการ
  SALESIAN S.M.E ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2558
  (โรงเรียนแสงทองวิทยา – โรงเรียนธิดานุเคราะห์)
  ม.1 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – 5 พฤศจิกายน 2557
  ม.1 สอบข้อเขียน 8 พฤศจิกายน 2557
  ม.4 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – 19 พฤศจิกายน 2557
  ม.4 สอบข้อเขียน 22 พฤศจิกายน 2557
  ดูรายละเอียดได้ที่
   

  สสวท. กระทรวงศึกษาธิการเปิดรับสมัครนักเรียนชั้น ม.3 สอบรับทุน พสวท. ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายถึงระดับปริญญาเอก ตั้งแต่ 15 ส.ค. 57 - 30 ก.ย. 57

  โรงเรียนจุราภรณราชวิทยาลัยรับสมัครสอบนักเรียนปีการศึกษา 2558


   
  แบ่งปันความภาคภูมิใจ
   
  แบ่งปันภาพกิจกรรม

  YORSOR GAMES 10th

  ชงโคเกมส์ ครั้งที่ 33 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ

  กีฬาสีแสงทองวิทยา'57

  อินทนิลเกมส์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2


  พิกุลแก้วเกมส์'57 วรนารีเฉลิม สงขลา

  กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ญ.ส.


  ร่มเมาเกมส์'57 มหาวชิราวุธ สงขลา

  24 ก.ค. 57 สมานคุณเกมส์
  ครั้งที่ 41

  19 ก.ค. 57 กิจกรรมกีฬาสีโรงเรียนศรีสว่างวงศ์

  17 ก.ค. 57 กีฬาสีในเครือโรงเรียนกิตติวิทย์

  10 ก.ค. 57 มหกรรมกีฬาสี 2557 โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์

  10 ก.ค. 57 กีฬาสี ธิดานุเคราะห์'57

  9 ก.ค. 57 พะยอมเกมส์'57 ญ.ร.ส.

  7 ก.ค. 57  PSU.WIT GAMES  10th


  5 ก.ค. 57 ศรีนครเกมส์ ครั้งที่ 20

  26 มิ.ย. 57 ตรีจักรเกมส์'57
  หาดใหญ่วิทยาลัย
  คำแสดเกมส์'57 พิมานพิทยาสรรค์
  แคแสดเกมส์ 2557 จ.ภ. ตรัง
  ประชันหลีด
   
   
  แบ่งปันคณิตศาสตร์
  ม.3
  พื้นที่ผิวและปริมาตร
  กราฟ
  แยกตัวประกอบพหุนาม
  ระบบสมการเชิงเส้น
  ตรีโกณมิติ
  วงกลม
  พาราโบลา
  สมการกำลังสอง
  ความคล้าย
  ม.2
  อัตราส่วนและร้อยละ
  สมบัติของเลขยกกำลัง
  พหุนามและเศษส่วนพหุนาม

  พีทาโกรัส
   
  จำนวนจริง
  ประยุกต์ของอัตราส่วนและร้อยละ
  การแยกตัวประกอบพหุนาม
  การแปลงทางเรขาคณิต
  ความเท่ากันทุกประการ
  ม.1

  สมบัติของจำนวนนับ
   

  การประยุกต์ 1
   

  ระบบจำนวนเต็ม
   
   พหุนาม
   เศษส่วนและทศนิยม
  ระบบสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
  เศษซ้อน
  บทประยุกต์ 2
  โจทย์ยากหนังสือกระทรวง
   
  พูดคุยกับครูพี่แบงค์
   
  ID : bankhatyai
   
  กระดานสนทนา
    New Topic
  ลำดับ หัวเรื่อง โดย วันที่ตอบล่าสุด ตอบกลับ ดู
  1 เคล็ดลับ อ่านหนังสืออย่างไงให้ทันก่อนสอบ ทีมงาน krubank.com
  08-08-2014 08:52:15
  0 174
  2 ประชันหลีด กีฬาสี จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 2557 ทีมงาน krubank.com
  22-06-2014 02:35:08
  0 145
  3 10 ข้อดีของการนอนเร็ว รู้แล้วเปลี่ยนพฤติกรรมด่วน ทีมงาน krubank.com
  30-05-2014 02:27:31
  0 125
  4 พุทธวิธีควบคุมความคิด โดยสมเด็จพระญาณสังวร ทีมงาน krubank.com
  16-02-2014 02:07:51
  0 277
  5 ข้อคิดธรรมะเรื่อง ความไม่กลัว ทีมงาน krubank.com
  04-02-2014 09:11:07
  0 207
  6 ละครวรรณคดี ตรีจักร ม.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ทีมงาน krubank.com
  04-02-2014 06:14:22
  0 151
  7 อำนาจ 3 ประการเพื่อความสำเร็จ ทีมงาน krubank.com
  02-02-2014 04:47:50
  0 151
  8 ความสุข คืออะไร ทีมงาน krubank.com
  01-01-2014 10:09:15
  0 212
  9 คำสอน จำแนกคน 5 ประเภท ตามหลักของขงจื้อ ทีมงาน krubank.com
  02-11-2013 08:56:49
  0 323
  10 ประชันหลีด ชมพู-ขาว เกมส์56 โรงเรียนเบตง วีระราษฎร์ประสาน ทีมงาน krubank.com
  27-07-2013 05:00:52
  0 614
  More>>


  Krubank's Channel


  Calendar
  หน้าแรก อัตชีวประวัติครูพี่แบงค์ คลิปวีดีโอ อัลบั้มรูป ลูกศิษย์คนเก่ง ติดต่อครูพี่แบงค์

  Copyright © 2012. All Right Reserved

  Power Byร้านค้าออนไลน์ เว็บไซต์สำเร็จรูป เว็บไซต์ website shoponline