หน้าแรก อัตชีวประวัติครูพี่แบงค์ คลิปวีดีโอ อัลบั้มรูป ลูกศิษย์คนเก่ง ติดต่อครูพี่แบงค์
 • CHAVENG CENTER
 • hi5ของครูพี่แบงค์
 • เว็บบอร์ด
 • mathcenter
 • สทศ.
 • สอท
 • จำนวนผู้ใช้ Online
  ผู้ใช้ขณะนี้
  1 คน
  VISITOR
  451005  คน
  เมนูหลัก
  ลูกศิษย์คนเก่ง
  ลูกศิษย์คนเก่ง
  เนื้อหาหลักสูตรวิชา
  ป.6
  ม.1
  ม.2
  ม.3
  คณิตศาสตร์ ม.3 เทอม 1
  สรุปสูตรพื้นที่ผิวและปริมาตร
  พื้นที่ผิวและปริมาตร
  การแยกตัวประกอบของพหุนาม
  กรณฑ์ที่สอง
  กราฟ
  พาราโบลา
  สรุปการแยกตัวประกอบพหุนาม
  ระบบสมการเชิงเส้น
  ความคล้าย
  สมการกำลังสอง
  คณิตศาสตร์ ม.3 เทอม 2
  อสมการ
  ตรีโกณมิติ
  ความน่าจะเป็น
  วงกลม
  แนวข้อสอบมหิดล
  สถิติ
  ระบบสมการ
  เศษส่วนของพหุนาม
  คณิตศาสตร์ ม.2 เทอม 1
  อัตราส่วนและร้อยละ
  การวัด
  แผนภูมิรูปวงกลม
  สมบัติของเลขยกกำลัง
  พหุนามและเศษส่วนพหุนาม
  การแปลงทางเรขาคณิต
  ความเท่ากันทุกประการ
  ประยุกต์ของอัตราส่วนและร้อยละ
  คณิตศาสตร์ ม.2 เทอม 2
  ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
  จำนวนจริง
  แยกตัวประกอบพหุนาม
  สมการกำลังสอง
  การแปรผัน
  การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
  สอนการบ้าน
  คณิตศาสตร์ ม.1 เทอม 1
  เศษซ้อน
  สมบัติของจำนวนนับ
  ระบบจำนวนเต็ม
  เลขยกกำลัง
  พื้นฐานทางเรขาคณิต
  โจทย์ยากจากหนังสือกระทรวง
  การประยุกต์ 1
  คณิตศาสตร์ ม.1 เทอม 2
  พหุนาม
  ทบทวนพหุนาม
  เศษส่วนและทศนิยม
  ระบบสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
  บทประยุกต์ 2
  สถิติการสมัครสอบ
  โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
  โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
  เว็บไซต์โรงเรียนสายสามัญ
  โรงเรียนมหาวชิราวุธ
  โรงเรียนวรนารีเฉลิม
  โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ
  โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
  โรงเรียนแสงทองวิทยา
  โรงเรียนธิดานุเคราะห์
  โรงเรียนพลวิทยา
  โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
  โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ
  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
  โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
  โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม
  โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์
  โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
  โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
  โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
  โรงเรียนพัทลุง
  โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
  โรงเรียนนราธิวาส
  โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
  โรงเรียนวิเชียรมาตุ
  โรงเรียนสตรีพัทลุง
  โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง ยะลา
  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
  โรงเรียนนราสิกขาลัย
  โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"
  โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ปัตตานี
  โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวป้อมนอก
  โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
  โรงเรียนอำมาตย์พาณิชนุกูล
  โรงเรียนสตรีวิทยา
  โรงเรียนหอวัง
  โรงเรียนพลวิทยาระบบสองภาษา
  โรงเรียนนาทวีวิทยาคม
  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
  โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
  โรงเรียนสายน้ำผึ้ง
  โรงเรียนสตรีภูเก็ต
  โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
  โรงเรียนสตรีทุ่งสง
  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
  โรงเรียนสภาราชินี ตรัง
  โรงเรียนสตรีระนอง
  โรงเรียนบูรณะรำลึก
  โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
  โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
  โรงเรียนศรียาภัย ชุมพร
  โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ภูเก็ต
  โรงเรียนตรังศริสเตียนศึกษา
  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
  โรงเรียนสภาราชินี 2
  เว็บไซต์โรงเรียนสายอาชีพ
  วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  โรงเรียนพณิชยการหาดใหญ่
  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา
  วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
  วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร
  วิทยาลัยการอาชีพนาทวี
  วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
  โรงเรียนสงขลาเทคโนโลยี
  โรงเรียนหาดใหญ่เทคโนโลยี
  เว็บไซต์มหาวิทยาลัยต่าง ๆ
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  มหาวิทยาลัยมหิดล
  มหาวิทยาลัยศิลปากร
  มหาวิทยาลัยบูรพา
  มหาวิทยาลัยนเรศวร
  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  มหาวิทยาลัยทักษิณ
  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
  มหาวิทยาลัยรังสิต
  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
   
  คณิตศาสตร์ครูพี่แบงค์ CHAVENG CENTER (www.krubank.com) 16 - 18 ถ.จุติอุทิศ 1 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สายด่วน โทร. 084 - 1891264 (พี่มาศ เลขานุการคณิตศาสตร์ครูพี่แบงค์)
   
  Welcome to คณิตศาสตร์ครูพี่แบงค์   เราขอเป็นกำลังใจให้ทุกคน  ขอให้ทุกคนมีความสุขในทุกๆวัน
   คอร์ส เปิดเทอม พ.ค.'57
   
   รับสมัครแล้ว!
   
  "น้องๆ ทุกคน คือ ครอบครัว  ขอบคุณที่อยู่เคียงข้างกัน"

  เปิดทำการวันจันทร์ - วันเสาร์  เวลา  08.00 - 18.30 น.
  สอนสด
   
  "ปูพื้นฐาน  ฝึกทักษะ  ทำโจทย์ยาก  สอนการบ้าน"
   
  คณิตศาสตร์พื้นฐาน  และเพิ่มเติม
   
   

  สมัครเรียน
  1.โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคาร กสิกรไทย สาขาเพชรเกษมหาดใหญ่ ชื่อบัญชี เชวง เซ็นเตอร์ เลขที่บัญชี 263-2-92115-5

  2.สำคัญที่สุด นำสลิป ATM หรือใบโอน ไปยื่นที่ เชวงเซ็นเตอร์ หรือ แฟกซ์ สลิป ATM หรือใบโอน พร้อมเขียนชื่อ-นามสกุล วิชาที่สมัคร เวลาเรียน เบอร์โทรศัพท์ ให้ชัดเจน มาที่  074-243400 โดยเร็วที่สุด เพื่อลงที่นั่ง  และนำหลักฐานฉบับจริง มาแสดงอีกครั้งในวันเรียน

  3.รับหนังสือในวันเรียน เริ่มเรียนได้ทันที
   
  หมายเหตุ : โอนเงินให้พอดีกับจำนวนวิชาที่สมัคร  โอนเกินมาทางศูนย์อาจจะไม่คืนเงินให้  มีอะไรไม่แน่ใจโทรมาก่อนได้ครับ 084 - 1891264 (มาศ)
   
   
    
  แสดงความยินดีกับความสำเร็จกับลูกศิษย์ทุกคนในการสอบเข้า ม.1 และ ม.4
  ม.1
   
  ม.4


  ขอแสดงความยินดีกับลูกศิษย์คนเก่ง 
  สอบติด ม.1 โรงเรียนธิดานุเคราะห์

  น้องแป้ง ด.ญ.สมิตา จิตตภูพิทักษ์,
  น้องข้าว ด.ญ.สุทัตตา จิตตภูพิทักษ์

  น้องแบม ด.ญ.นภัสวรรณ เครือวาณิชกิจ

   
  ได้รับรางัลจากการแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างโรงเรียน (YMC)
   
  1.ด.ช.สุพัฒน์พงษ์  จันทรวัฒน์ จากโรงเรียนพลวิทยาระบบสองภาษา  ได้ลำดับที่  1 ระดับชั้น ป.5 ในการสอบแข่งขัน YMC ได้สิทธิ์ยื่นเข้าเรียนโครงการ  SMA ในระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2558 ประเภทต้นกล้า
  2.ด.ญ.นันท์นภัส  ผาณิตพจมาน  จากโรงเรียนพลวิทยาระบบสองภาษา ได้ลำดับที่  3 ระดับชั้น ป.5 ในการสอบแข่งขัน YMC ได้สิทธิ์ยื่นเข้าเรียนโครงการ  SMA ในระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2558 ประเภทต้นกล้า
   
        
   
   
  คอร์ส เปิดเทอม พ.ค.'57
  รับสมัครแล้ว
   
  พิเศษสุด!  น้องๆ ที่สมัครเรียนคณิตศาสตร์ครูพี่แบงค์จะได้รับกระเป๋า  Positive Feeling


   
   
  คนเก่งคณิตศาสตร์ครูพี่แบงค์
   
  ครูพี่แบงค์แบ่งปัน

  มอบเงินสนับสนุนวงดนตรีเยาวชนสมิหลา (Samila Drum and Bugle Corps)
  โดยมีคุณเอกรัฐ ศรีสว่าง ผู้จัดการวงเป็นผู้รับมอบ

   มอบทุนการศึกษาแสดงความยินดีกับน้องเอก ด.ช.อัฎฐชัย แซ่เจีย ในโอกาสที่สอบได้ที่ 1 ในระดับชั้น ม.2 เนื่องด้วยน้องเอกและคุณพ่อให้การสนับสนุนคณิตศาสตร์ครูพี่แบงค์มาทุกคอร์ส และยังช่วยแนะนำเพื่อนๆ มาเรียนจำนวนมากอีกด้วยครับ ขอกราบขอบพระคุณครับ
  ครูพี่แบงค์ร่วมบริจาคข้าวสารค่ายจินดาภรณ์ ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ต.ท่าหมอไทร อ.จะนะ จ.สงขลา ผ่านทางสำนักงานกฎหมายเพื่อประชาชน ทนายความทนายเอกชัย เอียดบุญ
  สนับสนุนโครงการ "ปันน้ำใจ ไฟฟ้าอาสา" ของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
  มอบทุนการศึกษาแสดงความยินดีกับน้อง กฤติศักดิ์ ไชยกุล นักเรียนโครงการ SME รุ่นที่ 1 โรงเรียนแสงทองวิทยา ได้เหรียญทองแดงจากการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศประจำปี พ.ศ. 2556 ณ เมืองบริสเบน ประเทศออสเตรเลีย
  สนับสนุนทุนให้กับวง Samila Drum and Bugle Corps
  ซึ่งเป็นวงที่รวมนักเรียนจากหลายโรงเรียนทั่วภาคใต้
  เพื่อใช้ในการประกวดวงโยธวาฑิตนานาชาติ ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 2-4 เมษายน 2556
  สนับสนุนกิจกรรมบวชสามเณรของสมาคมศิษย์เก่าแสงทอง
  สนับสนุนการแสดงคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา แสดงโดย วงออร์เคสตร้าเยาวชนสงขลา
  แบ่งปันความสุขให้กับคุณลุง คุณป้า คุณตา คุณยาย ณ มูลนิธิจงฮั่วสงเคราะห์คนชราอนาถา หาดใหญ่
   
  วาไรตี้

  YorWor Open House 2014
  คริสต์มาส ธิดา'56

  คริสต์มาส แสงทอง'56
  PSUWIT ORCHESTRA
  มอ.วิทยานุสรณ์
   
  กีฬาสี 2556
  เดชะเกมส์'56
  YORSOR GAMES 9th 2013
  กีฬาสีแสงทอง'56
   
  กีฬาสี'56 ร.ร.พลวิทยาและร.ร.พลวิทยาระบบสองภาษา
   
  ศรีนครเกมส์'56
  กีฬาสี ธิดานุเคราะห์'56
   PSU.WIT GAME 9th
  พะยอมเกมส์'๕๖ (ญ.ร.ส.)
   
  กีฬาสี อินทนิลเกมส์ ครั้งที่ 7
  ตรีจักรเกมส์ 2556 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย (ญ.ว.)
  เขียว-เหลืองเกมส์'56
  บูรณะเกมส์ ครั้งที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2556
  แม่แก้วเกมส์ 2556
  กิจกรรมกีฬาสีจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 2556
  ศรียาภัยเกมส์'56
   
  ชมพู-ขาว เกมส์'56
   
  โอวาทสี่ของท่านเหลี่ยวฝาน

  คลิปคณิตศาสตร์ครูพี่แบงค์

  ม.3

  อสมการ
  ความน่าจะเป็น
   
   
  ม.2
   
  พีทาโกรัส
   
  จำนวนจริง
  การแยกตัวประกอบของพหุนาม

  ม.1

  ระบบสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
     
  พหุนาม
  เศษส่วนและทศนิยม

   
  ID : teacherbank

   
  กระดานสนทนา
    New Topic
  ลำดับ หัวเรื่อง โดย วันที่ตอบล่าสุด ตอบกลับ ดู
  1 พุทธวิธีควบคุมความคิด โดยสมเด็จพระญาณสังวร ทีมงาน krubank.com
  16-02-2014 02:07:51
  0 138
  2 ข้อคิดธรรมะเรื่อง ความไม่กลัว ทีมงาน krubank.com
  04-02-2014 09:11:07
  0 111
  3 ละครวรรณคดี ตรีจักร ม.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ทีมงาน krubank.com
  04-02-2014 06:14:22
  0 67
  4 อำนาจ 3 ประการเพื่อความสำเร็จ ทีมงาน krubank.com
  02-02-2014 04:47:50
  0 68
  5 ความสุข คืออะไร ทีมงาน krubank.com
  01-01-2014 10:09:15
  0 140
  6 คำสอน จำแนกคน 5 ประเภท ตามหลักของขงจื้อ ทีมงาน krubank.com
  02-11-2013 08:56:49
  0 221
  7 ประชันหลีด ชมพู-ขาว เกมส์56 โรงเรียนเบตง วีระราษฎร์ประสาน ทีมงาน krubank.com
  27-07-2013 05:00:52
  0 500
  8 ประชันหลีด กีฬาสี จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 2556 ทีมงาน krubank.com
  25-06-2013 07:48:38
  0 228
  9 ใจเป็นศีล ศีลรักษาใจ ทีมงาน krubank.com
  25-06-2013 06:13:58
  26-07-2013 1 211
  10 สอนใจตัวเองก่อน ทีมงาน krubank.com
  15-06-2013 08:33:55
  0 231
  More>>


  Krubank's Channel


  Calendar
  หน้าแรก อัตชีวประวัติครูพี่แบงค์ คลิปวีดีโอ อัลบั้มรูป ลูกศิษย์คนเก่ง ติดต่อครูพี่แบงค์

  Copyright © 2012. All Right Reserved

  Power Byร้านค้าออนไลน์ เว็บไซต์สำเร็จรูป เว็บไซต์ website shoponline