หน้าแรก อัตชีวประวัติครูพี่แบงค์ คลิปวีดีโอ อัลบั้มรูป ลูกศิษย์คนเก่ง ติดต่อครูพี่แบงค์
 • CHAVENG CENTER
 • hi5ของครูพี่แบงค์
 • เว็บบอร์ด
 • mathcenter
 • สทศ.
 • สอท
 • จำนวนผู้ใช้ Online
  ผู้ใช้ขณะนี้
  1 คน
  VISITOR
  481211  คน
  เมนูหลัก
  ลูกศิษย์คนเก่ง
  ลูกศิษย์คนเก่ง
  โครงการพิเศษ
  SME แสงทอง - ธิดา
  SMA ญ.ว.
  EP ญ.ว.
  SMT ญ.ว.
  เนื้อหาหลักสูตรวิชา
  ป.6
  ม.1
  ม.2
  ม.3
  คลิปวีดีโอ ม.3 เทอม 1
  สรุปสูตรพื้นที่ผิวและปริมาตร
  พื้นที่ผิวและปริมาตร
  การแยกตัวประกอบของพหุนาม
  กรณฑ์ที่สอง
  กราฟ
  พาราโบลา
  สรุปการแยกตัวประกอบพหุนาม
  ระบบสมการเชิงเส้น
  ความคล้าย
  สมการกำลังสอง
  คลิปวีดีโอ ม.3 เทอม 2
  อสมการ
  ตรีโกณมิติ
  ความน่าจะเป็น
  วงกลม
  แนวข้อสอบมหิดล
  สถิติ
  ระบบสมการ
  เศษส่วนของพหุนาม
  คลิปวีดีโอ ม.2 เทอม 1
  อัตราส่วนและร้อยละ
  การวัด
  แผนภูมิรูปวงกลม
  สมบัติของเลขยกกำลัง
  พหุนามและเศษส่วนพหุนาม
  การแปลงทางเรขาคณิต
  ความเท่ากันทุกประการ
  ประยุกต์ของอัตราส่วนและร้อยละ
  คลิปวีดีโอ ม.2 เทอม 2
  ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
  จำนวนจริง
  แยกตัวประกอบพหุนาม
  สมการกำลังสอง
  การแปรผัน
  การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
  สอนการบ้าน
  คลิปวีดีโอ ม.1 เทอม 1
  เศษซ้อน
  สมบัติของจำนวนนับ
  ระบบจำนวนเต็ม
  เลขยกกำลัง
  พื้นฐานทางเรขาคณิต
  โจทย์ยากจากหนังสือกระทรวง
  การประยุกต์ 1
  คลิปวีดีโอ ม.1 เทอม 2
  พหุนาม
  ทบทวนพหุนาม
  เศษส่วนและทศนิยม
  ระบบสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
  บทประยุกต์ 2
  สถิติการสมัครสอบ
  โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
  โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
  เว็บไซต์โรงเรียนสายสามัญ
  โรงเรียนมหาวชิราวุธ
  โรงเรียนวรนารีเฉลิม
  โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ
  โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
  โรงเรียนแสงทองวิทยา
  โรงเรียนธิดานุเคราะห์
  โรงเรียนพลวิทยา
  โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
  โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ
  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
  โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
  โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม
  โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์
  โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
  โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
  โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
  โรงเรียนพัทลุง
  โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
  โรงเรียนนราธิวาส
  โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
  โรงเรียนวิเชียรมาตุ
  โรงเรียนสตรีพัทลุง
  โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง ยะลา
  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
  โรงเรียนนราสิกขาลัย
  โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"
  โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ปัตตานี
  โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวป้อมนอก
  โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
  โรงเรียนอำมาตย์พาณิชนุกูล
  โรงเรียนสตรีวิทยา
  โรงเรียนหอวัง
  โรงเรียนพลวิทยาระบบสองภาษา
  โรงเรียนนาทวีวิทยาคม
  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
  โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
  โรงเรียนสตรีภูเก็ต
  โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
  โรงเรียนสตรีทุ่งสง
  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
  โรงเรียนสภาราชินี ตรัง
  โรงเรียนสตรีระนอง
  โรงเรียนบูรณะรำลึก
  โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
  โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
  โรงเรียนศรียาภัย ชุมพร
  โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ภูเก็ต
  โรงเรียนตรังศริสเตียนศึกษา
  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
  โรงเรียนสภาราชินี 2
  มัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา
  เว็บไซต์โรงเรียนสายอาชีพ
  วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  วิทยาลัยเทคนิคจะนะ
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา
  วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร
  วิทยาลัยการอาชีพนาทวี
  วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
  โรงเรียนสงขลาเทคโนโลยี
  เว็บไซต์มหาวิทยาลัยต่าง ๆ
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  มหาวิทยาลัยมหิดล
  มหาวิทยาลัยศิลปากร
  มหาวิทยาลัยบูรพา
  มหาวิทยาลัยนเรศวร
  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  มหาวิทยาลัยทักษิณ
  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
  มหาวิทยาลัยรังสิต
  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
   
  ม.2
  เนื้อหาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.2 ( เทอม 1 )

  เลขหลัก ( พื้นฐาน ) 
  บทที่ 1. อัตราส่วนและร้อยละ
  1. อัตราส่วน
  2. อัตราส่วนที่เท่ากัน
  3. อัตราส่วนของจำนวนหลายๆจำนวน
  4. สัดส่วน 5. ร้อยละ

  บทที่ 2. การวัด
  1. ความเป็นมาของการวัด
  2. การวัดความยาว
  3. การวัดพื้นที่
  4. การวัดปริมาตรและน้ำหนัก
  5. การวัดเวลา

  บทที่ 3. แผนภูมิรูปวงกลม
  1. การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม
  2. การเขียนแผนภูมิรูปวงกลม
   
  บทที่ 4. การแปลงทางเรขาคณิต
  1. การเลื่อนขนาน
  2. การสะท้อน
  3. การหมุน
   
  บทที่ 5. ความเท่ากันทุกประการ
  1. ความเท่ากันทุกประการของรูปเรขาคณิต
  2. ความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม
  3. รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่มีสัมพันธ์กันแบบ ด้าน มุม ด้าน
  4. รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่มีสัมพันธ์กันแบบมุม ด้าน มุม
  5. รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่มีสัมพันธ์กันแบบ ด้าน ด้าน ด้าน
   
   เลขเสริม ( เพิ่มเติม )
  บทที่ 1. สมบัติของเลขยกกำลัง
  1. สมบัติของเลขยกกำลัง
  2. การดำเนินการของเลขยกกำลัง
  3. สมบัติอื่น ๆ ของเลขยกกำลัง

  บทที่ 2. พหุนามและเศษส่วนของพหุนาม
  1.ทบทวนพหุนาม
  2.การคูณพหุนาม
  3.การหารพหุนาม
  4.เศษสวนของพหุนาม
  5.การคูณและการหารเศษส่วนของพหุนาม
  6.การบวกและการลบเศษส่วนของพหุนาม

  บทที่ 3. การประยุกต์เกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละ
  1. อัตราส่วน
  2.ร้อยละ
  3.การประยุกต์เกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละ

  บทที่ 4. การประยุกต์ของการแปลงทางเรขาคณิต
  1.การประยุกต์ของการเลื่อนขนาน
  2.การประยุกต์ของการสะท้อน
  3.การประยุกต์ของการหมุน
  4. เทสเซลเลชัน
   
  เนื้อหาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.2 ( เทอม 2 )
   
  เลขหลัก ( พื้นฐาน ) 
  บทที่ 1. ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
  1. สมบัติของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก
  2. ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
  3. บทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัส

  บทที่ 2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
  จำนวนจริง
  1. จำนวนตรรกยะ
  2. จำนวนอตรรกยะ
  3. รากที่สอง
  4. รากที่สาม

  บทที่ 3. การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
  1. ทบทวนการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
  2. การนำไปใช้

  บทที่ 4. เล้นขนาน
  1. เส้นขนานและมุมภายใน
  2. เส้นขนานและมุมแย้ง
  3. เส้นขนานและมุมภายนอกกับมุมภายใน
  4. เส้นขนานและรูปสามเหลี่ยม
   
   เลขเสริม ( เพิ่มเติม ) 
   บทที่ 1. การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง
  1. การแยกตัวประกอบโดยใช้สมบัติการแจกแจง
  2. การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียว
  3. การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่เป็นกำลังสองสมบูรณ์
  4. การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่เป็นผลต่างของกำลังสอง

  บทที่ 2. สมการกำลังสองตัวแปรเดียว
  1. สมการกำลังสองตัวแปรเดียว
  2. โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการกำลังสองตัวแปรเดียว

  บทที่ 3. การแปรผัน
  1. การแปรผันตรง
  2. การแปรผกผัน
  3. การแปรผันเกี่ยวเนื่อง

   
   
  หน้าแรก อัตชีวประวัติครูพี่แบงค์ คลิปวีดีโอ อัลบั้มรูป ลูกศิษย์คนเก่ง ติดต่อครูพี่แบงค์

  Copyright © 2012. All Right Reserved

  Power Byร้านค้าออนไลน์ เว็บไซต์สำเร็จรูป เว็บไซต์ website shoponline